emocije

Emocije

Emocije su osećaji koji se javljaju u ljudskom mozgu i telu kao odgovor na različite stimulanse.

Oni mogu biti pozitivni ili negativni i obično se povezuju sa određenim emocionalnim stanjima ili osećanjima. Važne su jer nam pomažu da prepoznamo i reagujemo na važne događaje u našem životu.
Utiču na naše ponašanje i razmišljanje, i razlikuju se od osećanja i drugih mentalnih stanja.

Kompleksna i dinamična pojava koja je važna za ljudsko iskustvo i razvoj. Imaju fizičke i mentalne komponente i povezane su sa različitim delovima mozga. Mogu biti pozitivne ili negativne i obično se povezuju sa određenim emocionalnim stanjima ili osećanjima.
Postoji šest osnovnih emocija koje su univerzalne za sve ljude, a to su sreća, tuga, ljutnja, strah, iznenađenje i oduševljenje.

Mogu imati važnu ulogu u ljudskom životu i možemo ih koristiti da pomognemo sebi i drugima da razumeju i reaguju na događaje u našem životu. Mogu biti teške za razumevanje i važno je naučiti kako da se nosite sa njima na zdrav način. One su osećaji koji se javljaju u ljudskom mozgu i telu kao odgovor na različite stimulanse i mogu biti pozitivne ili negativne.

Nisu sinonimi za osećanja ili za racionalno razmišljanje. Osećanja su dublja i trajnija od emocija i obično se povezuju sa određenim vrednostima ili ciljevima. Racionalno razmišljanje je proces koji se zasniva na logičkom iznošenju dokaza i argumentaciji. Dok emocije obično nastaju brže i nisu uvek logične.
 

Emocije nisu isto što i ponašanje

Ponašanje je ono što ljudi rade i kako se ponašaju u određenim situacijama. Dok emocije predstavljaju osećanja koja se javljaju u odgovoru na stimulans. Često mogu uticati na ponašanje, ali to nije uvek slučaj i ponašanje može biti motivisano i drugim faktorima.

Postoje tri vrste emocija: primarne, sekundarne i tercijarne. Primarne emocije su one koje su instinktivne i automatske, kao što su radost, tuga, ljutnja, strah i iznenađenje. 

Pored primarnih, sekundarnih i tercijarnih emocija, postoje i emocionalni stavovi koji su naše dugoročne emocionalne reakcije na određene stvari ili situacije. 

Poznavanje emocija i njihovo upravljanje može nam pomoći da budemo srećniji i zadovoljniji u životu. 

To podrazumeva da se suočimo sa svojim emocijama. Da ih razumemo i prihvatimo, kako bi mogli da se nosimo sa njima na zdrav i konstruktivan način. 

To podrazumeva trud da stvorimo pozitivna iskustva i da se izbegavaju ona koja nam donose bol i patnju. Ukratko, emocije su deo onoga što nas čini ljudskim i njihovo poznavanje i upravljanje je ključno za naše dobrobiti.

Emocije su složene i predstavljaju stanja osećanja koja dovode do fizičkih i psiholoških promena i utiču na naše ponašanje. Njihova fiziologija je povezana sa nervnim sistemom, pri čemu su različite jačine uzbuđenja povezane sa specifičnim emocijama. 

Emocije su takođe povezane sa tendencijama ponašanja

Kod ekstrovertiranih ljudi su više socijalno izražene, dok introvertne osobe češće skrivaju svoje emocije. Emocije su često pokretačka snaga motivacije, pozitivne ili negativne.Emocije uključuju više komponenti, kao što su subjektivno iskustvo, kognitivni procesi, izražajno ponašanje, psihofiziološke promene i instrumentalno ponašanje.

Emocije se često spominju bez detaljnijeg razmišljanja. Reći da je neko emotivan u stvari je besmisleno, jer svaka osoba poseduje emocije, pošto su one urođene. Različit način na koji se neko suočava sa svojim emocijama, kako i koliko ih ispoljava i kako upravlja njima, to su ono što ljude čini različitima. 

To je plodna oblast u kojoj svako može da radi na sebi i unapređuje se. Važan su aspekt života svakog čoveka i predstavljaju način na koji njegovo ja odgovara na situacije i okruženje. Oni su korišćeni kao putokazi i pomažu u razumevanju sebe i svojih reakcija. Latinska reč “emovere” koja se koristi u poreklu reči “emocije” znači “kretanje” i opisuje fluidnost emocija. Upravljanje svojim emocijama je važna veština i može se nadograđivati i razvijati.